Kişisel Verilerin Korunması

Şekerbank olarak müşterilerimizden ya da müşterilerimizin yetki tayin ettiği kişilerden aldığımız kişisel verilerin gizliliğini korumak için güvenilir bir BT altyapısı sunuyoruz. Bu web sayfasında gördüğünüz bilgilendirmeleri ise bireylerin kişisel hak ve özgürlüklerini korumak ve söz konusu verileri işleyen kuruluşların yasal sorumluluklarını belirtmek amacıyla yapıyoruz. Yaptığımız bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındadır. 

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni


Kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Şekerbank Türk Anonim Şirketi  (“Şekerbank”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz. Şekerbank müşterileri ve/veya müşteri temsilcilerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için azami seviyede özen göstermektedir.

İşbu aydınlatma metni KVKK kapsamında işlenen kişisel verilerin toplanma yöntemleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları, KVKK’da yer verilen kişisel verilere ilişkin verisi işlenen gerçek kişilerin haklarına yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Unvanı
Şekerbank Türk Anonim Şirketi
Adres
Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cd. No: 1/1A, 34415 Kâğıthane / İstanbul
Mersis/Sicil
536973

İşlenen Veriler ve Toplama Yöntemi:
Bankamızda işlenen kişisel verileriniz KVKK uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sisteminde (VERBİS) yer alan kategorilere göre sınıflandırılmıştır. Bu bilgiler;

Kimlik:
Ad soyad, Anne - baba adı, Doğum tarihi, Doğum yeri, TC kimlik no, Pasaport no v.b.

İletişim:
İletişim adresi, E-posta adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.

Lokasyon:
Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b.

Özlük:
Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.

Hukuki İşlem:
Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.

Müşteri İşlem:
Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.

Fiziksel Mekan Güvenliği:
Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.

İşlem Güvenliği:
IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.

Risk Yönetimi :
Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.

Finans:
Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.

Mesleki Deneyim:
Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.

Pazarlama:
Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve İşitsel kayıtlar v.b.

Ayrıca bankacılık faaliyetlerimiz gereği KVKK da “özel nitelikli kişisel veriler” olarak sınıflandırılmış verileriniz işlenmektedir. Bu veriler; Vakıf Üyeliği (Vakıf üyeliği bilgileri), Sendika Üyeliği (Sendika üyeliği bilgileri) Sağlık Bilgileri (Engellilik durumuna ait bilgiler) ve Biyometrik Veri (Yüz tanıma bilgileri ) kategorileri ile sınırlıdır.
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle elde edilebilir.

i.Kişisel Verilerin Sizden Elde Edilme Yöntemleri;

 • Yüz yüze hizmet kanalları (genel müdürlük ve şubeler, satış ekipleri ile destek hizmeti/dış hizmet kuruluşları, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler) aracılıyla yaptığımız başvurunuz, talimatınız veya ziyaretiniz ile otomatik olmayan yöntemle; Kimlik, İletişim, Hukuki işlem, Müşteri işlem, Fiziksel Mekân Güvenliği, Risk yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim, Pazarlama, Vakıf Üyeliği, Sendika Üyeliği, Sağlık Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar kategorisindeki veriler.
 • Web sayfamız, ATM’ler ve Mobil uygulamalarımız gibi dijital kanallarımızı kullamanız ile otomatik yöntemle; Lokasyon, İşlem Güvenliği, Biyometrik Veri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar kategorisindeki veriler.


ii. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerden Elde Edilme Yöntemleri;

 • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketlerden (Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu), dijital kanallarda hizmet veren destek hizmeti aldığımız kuruluşlar/firmalar, kamu veya özel veri tabanlarındaki bilgileri sağlayan resmi ve özel kurumlar (Örneğin Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ) otomatik yöntemle, Kimlik, İletişim, Hukuki işlem, Müşteri işlem, Risk yönetimi, Finans, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar kategorisindeki veriler.
 • Bankacılık faaliyetlerimiz kapsamında anlaşma yapılan kamu veya özel kurum/kuruluşlardan (Örneğin Esnaf ve Ticaret odaları gibi birlik ve dernekler), Sahip veya ortağı olduğunuz tüzel kişi işletmelerden, anlaşma veya talimatınız ile Bankamızda işlem yapmaya yetkili kişi, Vekil, Vasi ve kuruluşlardan, İşvereninizden, adli makamlardan otomatik olmayan yöntemle; Kimlik, İletişim, Hukuki işlem, Risk yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim kategorisindeki veriler.


Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Şekerbank, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde KVKK’nın 5.maddesinde sayılan aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

KVKK’nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için, KVKK’nın 5/2(f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak aşağıdaki tabloda veri kategorisi ve işleme amaçları belirtilmiştir.

Müşteriler olarak kişisel verileriniz;

Veri Kategorileri
İşleme Amaçlarımız
Hukuki Sebepler
Kimlik, İletişim, Özlük, Finans, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi, Görsel Kayıtlar
Bankacılık faaliyetlerinin Banka prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması; Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gibi bankamızın tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; Bankamızın taraf olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi; Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik süreçlerinin planlanması ve icrası, Yatırım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası; Banka'nın denetim/iç denetim/iç kontrol/soruşturma/etik faaliyetlerinin planlanması/icrası; Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması; Mevzuatın izin verdiği ölçüde acente sıfatıyla veya Banka’nın iştiraki/işbirliği içerisinde bulunduğu kuruluşlarca birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerin planlanması veya yürütülmesi; Bankacılık ürünlerinin/hizmetlerinin tahsisine ilişkin değerlendirme ve/veya istihbarat ve/veya teminat ve tahsilat faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası.
Kanunlarda açıkça öngörülmesi. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
Kimlik, İletişim, Lokasyon, Özlük, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Ürün veya hizmetlerin başvuru süreçlerinin oluşturulması, tahsis veya değerlendirme süreçlerinin oluşturulması, kullandırma süreçlerinin oluşturulması ve/veya takibi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; Bankacılık faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik veya uygunluk analizlerinin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlerinin planlanması ve icrası Bankamızın bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, Banka Şubeleri veya yerleşkelerinin güvenliğinin temini, acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması veya icrası; Sözleşmenin kurulması ve bu kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması; Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması veya icrası; Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması, değerlendirilmesi, çözümlenmesi, ve çalışanlar/iş ortağı çalışanları için gerekli olan bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Fiziki Mekan Güvenliği
Güvenlik sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında bankamıza ait ATM ve şubelerde kamera görüntülerinin kaydedilmesi;
Kanunlarda açıkçaöngörülmesi. Veri sorumlusunun hukuki   yükümlülüğünü yerine  getirebilmesi için zorunlu olması.
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi, Finans,  Mesleki Deneyim,  Pazarlama
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin    yürütülmesi;    Kurumsal iletişim   faaliyetlerinin  planlanması   ve icrası, Bankacılık  faaliyetleri  ile  ilgili Lojistik faaliyetlerinin   planlanması ve/veya  icrası, İş ortakları    ve/veya tedarikçilerle  olan  ilişkilerin  yönetimi; Yetkili  kişi,   kurum   ve  kuruluşlarca öngörülen    bilgi    saklama,    raporlama, bilgilendirme  yükümlülüklerinin  yerine getirebilmesi;    Elektronik    veya  kâğıt ortamında işleme  dayanak  olacak  tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi.
Kanunlarda açıkça öngörülmesi. Bir sözleşmenin kurulması   veya  ifasıyla doğrudan doğruya   ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin  taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.Veri sorumlusunun hukuki  yükümlülüğünü yerine  getirebilmesi  için zorunlu olması. Bir  hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması


Şirket yetkilileri, yöneticileri ve ortakları olarak kişisel verileriniz;

Veri Kategorileri
İşleme Amaçlarımız
Hukuki Sebepler
Kimlik, İletişim, Özlük, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Fnans, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar.
Ürün veya hizmetlerin başvuru süreçlerinin oluşturulması, tahsis veya değerlendirme süreçlerinin oluşturulması, kullandırma süreçlerinin oluşturulması veya takibi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Bankacılık faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik veya uygunluk analizlerinin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Bankacılık ürünlerinin/hizmetlerinin tahsisine ilişkin değerlendirme ve/veya istihbarat ve/veya teminat ve tahsilat faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası.
Kanunlarda açıkça öngörülmesi. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
Kimlik, İletişim.
Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması, değerlendirilmesi, çözümlenmesi, ve çalışanlar/iş ortağı çalışanları için gerekli olan bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası; Tüzel Kişilere ait internet şube üzerinden işlem yapabilmesi için kullanıcı tanımlama işlemi sürecinin yönetilmesi.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 


Teminat veren üçüncü kişi iseniz kişisel verileriniz;

Veri Kategorileri
İşleme Amaçlarımız
Hukuki Sebepler
Kimlik, İletişim, Özlük, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, Risk Yönetimi, Finans, Görsel Ve İşitsel Kayıtlar, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri.
Bankacılık faaliyetlerinin Banka prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini; Sözleşmenin kurulması ve bu kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması; Ürün veya hizmetlerin başvuru süreçlerinin oluşturulması, tahsis veya değerlendirme süreçlerinin oluşturulması, kullandırma süreçlerinin oluşturulması veya takibi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Bankacılık ürünlerinin /hizmetlerinin tahsisine ilişkin değerlendirme ve/veya istihbarat ve/veya teminat ve tahsilat faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası.
Kanunlarda açıkça öngörülmesi. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
Kimlik, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar.Bankacılık faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik veya uygunluk analizlerinin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Bankamızın bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, Banka Şubeleri veya yerleşkelerinin güvenliğinin temini, acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması veya icrası; Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.


Bankamızın herhangi bir ürün veya hizmetinden faydalanmak istemeniz veya banka tarafından ürün veya hizmet sunulmak istenen kişilerden, kuruluşlardan veya bunlarla ilişkili kişilerden olmanız halinde ya da müşterimiz olmadığınız durumda Şubemizden işlem yapmak istediğinizde kişisel verileriniz;

Veri Kategorileri
İşleme Amaçlarımız
Hukuki Sebepler
Kimlik, İletişim, Lokasyon, Özlük, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar.
Bankamızın tabi olduğu mevzuatlar uyarınca, müşterimizi tanımamız konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Ürün veya hizmetlerin başvuru süreçlerinin oluşturulması, tahsis veya değerlendirme süreçlerinin oluşturulması, kullandırma süreçlerinin oluşturulması veya takibi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Mevzuatın izin verdiği ölçüde, Banka’nın iştiraki olan/ işbirliği içerisinde bulunduğu/ aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlarca veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerin planlanması veya yürütülmesi; Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gibi Bankamızın tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; Elektronik Fon Transfer süreçlerinin yürütülmesi, aracılık / acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, kurum, kuruluş, yurtiçi / yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve sözleşmenin ifası için işlenmesi/aktarılması.
Kanunlarda açıkça öngörülmesi. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Kimlik, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar.Bankacılık faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik veya uygunluk analizlerinin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Banka'nın denetim/iç denetim/iç kontrol/soruşturma/etik faaliyetlerinin planlanması/icrası.
Kanunlarda açıkça öngörülmesi. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 
Fiziksel Mekan GüvenliğiGüvenlik sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında bankamıza ait ATM ve şubelerde kamera görüntülerinin kaydedilmesi;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.


KVKK'nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebi ile işlenen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ve işleme amacımız;

Veri Kategorileri
İşleme Amaçlarımız
Kimlik, İletişim, Lokasyon, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar.
Acente sıfatıyla sizlere sunulabileceğimiz ürün ve hizmetlerde kullanılması; Size özel kampanya ve hacim arttırmaya ilişkin süreçlerin yürütülmesi ve uygun ürünlerin sunulması, satış ve pazarlama/tanıtım/reklam faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, Olası ürün tercihlerinizin analiz edilmesi; 
Vakıf Üyeliği, Sendika Üyeliği, Sağlık Bilgileri, Biyometrik Veri
Bankacılık faaliyetlerinin Banka prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması; Banka'nın denetim/iç denetim/iç kontrol/soruşturma/etik faaliyetlerinin planlanması/icrası; Ürün veya hizmetlerin başvuru süreçlerinin oluşturulması, tahsis veya değerlendirme süreçlerinin oluşturulması, kullandırma süreçlerinin oluşturulması veya takibi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi.


Aynı Risk Grubu’nda Yer Alanlara İlişkin kişisel verileriniz;

Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenir. Müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla Bankamızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır:

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar
Aktarma Amaçlarımız
Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine (Örneğin; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumu, T.C Merkez Bankası, Yargı Mercileri)
Yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi için gerekli olan yasal sebeplerden dolayı yapılan paylaşımlar.
Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatlarca belirlenmiş; kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlar ve kamu tüzel kişileri, Yabancı/Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar ile Ödeme Hizmet Sağlayıcılar (Örneğin; TBB Risk Merkezi, Yurt İçi Bankalar, Bağımsız Denetim Kuruluşları, Muhabir Bankalar, MasterCard, Visa)
Bankacılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yapılan paylaşımlar.
Hissedarlarımız
5411 sayılı Bankacılık Kanunun kapsamında sınırlı olarak yapılan paylaşımlar.
Aracılık ettiğimiz ve acentesi olduğumuz üçüncü kişiler ile bağlı ortaklıklarımız, bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz, Destek Hizmeti Sağlayıcı anlaşmalı firmalar.
Bankacılık hizmetlerinin yürütülebilmesi için destek alınan taraflarla ve bağlı ortaklıklarımızla olan faaliyetlerin yürütülmesi için yapılan paylaşımlar.


Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

haklarınız bulunmaktadır. KVKK kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Şubelerimize veya Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A 34415 Kağıthane/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir yahut noter kanalıyla ulaştırabilir, veya sekerbank.haberlesme@sekerbank.hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde cevap verilecektir.