Risk Yönetim Sistemi

Etkin Risk Yönetimi ile geleceği güvenle planlıyoruz!

Etkin Risk Yönetimi ile geleceği güvenle planlıyoruz!

 Şekerbank Risk Yönetimi Sistemi ile gelecekteki nakit akışımızın içerdiği risk ve getiri yapısı ve bu yapıya bağlı olarak yürüttüğümüz faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini takip ederek kontrol altında tutuyoruz. Bu amaçla belirlediğimiz strateji, politika, limit ve uygulama esasları üzerinden aldığımız kararlar ve yürürlüğe koyduğumuz uygulamalar ile Bankamızın strateji ve faaliyetlerinden doğabilecek riskleri belirliyor, ölçüyor, izliyor ve kontrol ediyoruz. 

Risk Yönetim Sistemi ile ilgili merak ettiklerinizi cevaplayalım.


Şekerbank Risk Yönetimi Sistemi yapısı aşağıda verilen karar alıcı ve uygulayıcı mekanizmalar ve izleme, denetim ve kontrol mekanizmalarını barındırır:

 • Yönetim Kurulu
 • Üst düzey yönetim
 • İç sistemler kapsamındaki Risk Yönetimi Başkanlığı
 • Üst düzey yönetim tarafından Risk Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan komiteler
 • Yönetim Kurulu tarafından Risk Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan komiteler
 • Risk Yönetim Sistemi, bilgi teknolojileri ve yönetsel, örgütsel ve işlemsel süreçler bakımından bir bütün olarak ele alınarak ilgili süreçleri içerecek biçimde yapılandırılır ve risk farkındalığı oluşturulur. 
 • Risk Yönetim Sistemi, Şekerbank’ın tüm faaliyetlerini içerecek şekilde yapılandırılır. Bankamızın her kademesindeki çalışanı, söz konusu sistemin etkinleştirilmesinden sorumludur. 
 • Risk Yönetim Sistemi yapılandırılmasına konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklık ve iştirakler de dahil edilir. 
Risk Yönetim Sistemi hedefleri:

 • Şekerbank mali bünye bütünlüğü korunmalıdır.
 • Banka genelinde şeffaflık ve kurumsal yönetim ilkeleri benimsenmelidir.
 • Risk Yönetim Sistemi etkinleştirilmelidir.
 • Risk Yönetim Sistemi, birimler bünyesinde, portföylerin ve yetki düzeylerinin yapılandırılmasında ve fiyatlamada etkin biçimde benimsenmelidir.
 • Performans Yönetim Sistemi etkinleştirilmelidir.
 • Bankanın büyüme stratejileri, risk iştahı ve büyüme faaliyetleri Risk Yönetim Sistemi ile uyumlu olarak belirlenmelidir.
Bankamızın sermaye seviyesi, risk iştahına uygun olarak belirlenmelidir.

Risk Yönetimi Politikaları

Risk Yönetimi Sistemi'nin amaçları nelerdir?
 • Risk Yönetim Sistemi tarafından belirlenen etkin risk yönetimi hedef, strateji ve politikalarının hayata geçirilmesiyle Bankamız genelinde kurumsal bir risk kültürünün oluşturulması.
 • Risk limitlerinin belirlenmesi ve uygulama esaslarının ortaya konularak etkin biçimde yönetilmesi.
 • Bankamızın aktif kalite düzeyinin üst seviyeye çıkarılması.
 • Banka yükümlülüklerinin doğru ve eksiksiz biçimde yerine getirilmesi.
 • Banka risk iştahının Bankamızın faaliyetleri ve stratejileri ile uyumlu olarak belirlenmesi.
 • Bankamızın sermaye seviyesinin risk iştahına uygun olarak belirlenmesi.

1- Risk Yönetim Sistemi tarafından belirlenen etkin risk yönetimi hedef, strateji ve politikalarının hayata geçirilmesiyle Bankamız genelinde kurumsal bir risk kültürünün oluşturulması.

2- Risk limitlerinin belirlenmesi ve uygulama esaslarının ortaya konularak etkin biçimde yönetilmesi.

3- Bankamızın aktif kalite düzeyinin üst seviyeye çıkarılması.

4- Banka yükümlülüklerinin doğru ve eksiksiz biçimde yerine getirilmesi.

5- Banka risk iştahının Bankamızın faaliyetleri ve stratejileri ile uyumlu olarak belirlenmesi.

6- Bankamızın sermaye seviyesinin risk iştahına uygun olarak belirlenmesi.


Bankamız Risk Yönetim Sistemi’nin temel ilkeleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek yapılandırılır. 

1- Risk Yönetimi Sistemi ve ilgili faaliyetler düzenlenir ve aktif olarak gözetim ve denetim altındadır.

2- Bankamızın strateji ve faaliyetlerinin kapsamına uygun politika, strateji, risk limitleri ve uygulama esasları, değişen koşullar da dikkate alınarak yapılandırılır.

3- Banka genelinde hata ve sahtekarlık, kaynakların kötüye kullanımı ve bilgi manipülasyonunun önüne geçmek amacıyla ilgili faaliyetlere ilişkin görev dağılımı yapılandırılır.

4- Banka genelinde birim, komiteler ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarının yazılı olarak açık biçimde düzenlenmesi ve ifade edilmesi sağlanır.

5- Bilgi Teknolojileri sistemlerinde kullanılan altyapının, bankamızın strateji ve faaliyetleri ve yeni sunulan ürünlerin karmaşıklığı ve niteliği ile uyumlu olması sağlanır.

6- Bankanın bilgi teknolojileri sistemleri altyapısının, banka strateji ve faaliyetlerine bağlı olarak maruz kalabileceği risklerin izlenmesi, ölçülmesi, kontrol edilmesi ve zamanında etkin bir biçimde raporlanmasına imkân tanıyacak biçimde yapılandırılması sağlanır.

7- Bilgi akışı, bilgi güvenliği dahilinde bankanın organizasyon yapısı boyunca, personel ve ilgili yönetim kademelerine yatay ve dikey olarak sağlanır.

8- Banka stratejileri ve hedefleri, risk limitleri, politikalar ve uygulama esasları hakkında ilgili yönetim kademeleri ve personelin tam anlamıyla bilgi sahibi olması sağlanır. • Risk limitlerinin saptanması.
 • Karar alıcı mekanizmaların da dahil olduğu etkin görev dağılımı mekanizmaları
 • Finansal ve yönetsel raporlama kanalları da dahil olmak üzere etkin bilgi akışı kanalları
 • Etkin olarak yapılandırılmış risk odaklı iç kontrol faaliyetleri
 • İş Sürekliliği ve Acil Durum Planlamaları