Özel Sektör Borçlanma Araçları

Özel Sektör Borçlanma Araçları ile birikimleriniz Şekerbank’ta değerli!

Şekerbank tahvil ihracı ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevabı burada!

Bu finans kavramı, bankalar ya da diğer anonim şirketlerin çıkardığı borçlanma senetleri olarak tanımlanabilir. Tahviller minimum bir yıl vadeli, iskontolu veya kuponlu olacak şekilde ihraç edilir. İskontolu tahvillerde ihracatçı yatırımcıya vade sonunda tahvilin nominal tutarını öder. Kuponlu tahvillerde ise yatırımcıya belirli vadelerde (3, 6, 12 ay) kupon getirisi sağlanır ve anapara vade sonunda ödenir.

Tahvillerin fiyatı için temel oluşturan Gösterge Faiz oranı DİBS-Devlet İç Borçlanma Senetleri olarak da bilinen ihraç edilmiş iskontolu gösterge devlet tahvilleri baz alınarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından hesaplanır. T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen DİBS’ler, yatırımcılar açısından riski en düşük sabit getirili menkul kıymetlerdir. Şirketler yatırımcılara ihraç ettikleri tahvillere ilişkin olarak DİBS faiz oranının üstünde ek getiri oranı sunar. Tüm şirketler kurumsal kimliklerine uygun olarak yatırımcılara DİBS gösterge faiz oranının üstünde ek getiri oranı ödeyeceğini taahhüt eder. Belirlenen ek getiri oranı, halka arzdan önce yayınlanan sirkülerde ilan edilir.

Türk bankacılık sektörünün önemli aktörlerinden biri olan Şekerbank, KOBİ’lerin finansmanlarla desteklenmesi, Türkiye çapındaki yaygın şube ağı, enerji ve çevre yatırımlarına katkıları ve bankanın kendi iç finansal gücü konularındaki uzmanlığına dayanarak tahvil ihraç etmektedir.

Şekerbank tahvili DİBS’lerle karşılaştırıldığında devlet tahvili ve hazine bonosundan daha yüksek getiri imkânı sunmaktadır.

Şekerbank tahvili mevduatla karşılaştırıldığında mevduat faiz getirisine göre daha yüksek getiri avantajına sahiptir. Gerçek kişilere özel sektör tahvillerinde %10, anonim, limited ve komandit şirketlerde %0 stopaj kesintisi uygulanırken bu oran mevduat faiz getirinde %15’tir.

İskontolu ihraç edilen tahvillere ilişkin anapara ve faiz ödemesi ilgili tahvillerin vadesinin sonunda menkul kıymetin nominal tutarı olarak yatırımcıya ödenir. Yatırımcıya ödenen faiz, yatırım için iskontolu tahvil satın alırken ödenen tutar ile vade sonunda alınacak nominal tutar arasındaki fark kadardır. İskontolu faiz ödemesi vade sonunda tek seferde yapılır.

Kuponlu olarak ihraç edilen tahvillere ilişkin faizler kupon ödeme dönemlerinde yapılırken ana para ödemesi kuponla birlikte vade sonunda yapılır.

Özel sektör tahvillerinde yatırımcı gelir vergisi stopajından sorumludur. Söz konusu oranlar DİBS oranları ile aynıdır.

  • Dar ve tam mükellef gerçek kişiler, dernekler, vakıflar ve benzeri tüzel kişilerin tahvil alımı, satımı ve faizlerine ilişkin faiz gelirleri ile ilgili gelir vergisi stopajı oranı %10’dur. Gerçek yatırımcılara uygulanan %10’luk stopaj nihai vergi olarak uygulanmaktadır ve yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmemektedir.
  • Anonim, limited ve komandit şirketler, SPK’ya tabi olan yatırım ortaklıkları ve fonları ile benzeri yabancı fonlar ve ortaklıklar ile benzer olduğu Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen fonlar ve ortaklıklar için tahvil alım ve satımından ve ilgili faizlerinden doğan gelirlere %0 gelir vergisi stopajı uygulanmaktadır. Bunların dışında kalan ortaklıklar %10 gelir vergisi stopajına tabidir ve ödenen stopaj kurumlar vergisinden düşülür.
  • BSMV mükellefi olan kurumların faiz gelirleri üzerinden %5 ve tahvil alım satım gelirleri üzerinden %1 BSMV ödenmesi gerekmektedir.

Tahvil getirisinde firmalar için kaynaktan stopaj kesintisi yoktur ve %0 stopaj oranı uygulanır. Tahvilden elde edilen faiz geliri üzerinden %20 kurumlar vergisi alınır. Firmanın mevduat olarak değerlendirdiği nakde karşılık %15 stopaj kesintisi uygulanır. Söz konusu stopaj tutarı firmanın kar etmesi halinde kurumlar vergisi beyanından muaf edilir ve %5 kurumlar vergisi ödemesi yapılır.

Şekerbank tahvillerinin halka arzı bireysel ve kurumsal yatırımcılara sadece yurt içinde gerçekleştirilecektir.

  • Yurt içi bireysel yatırımcılar: Türkiye’de ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler ve yurt dışındaki işçi, müstakil ve serbest meslek iş sahipleri dahil olmak üzere, Türkiye’de bir takvim yılında 180 günden fazla yerleşmek niyetiyle oturan ve yurt içi kurumsal yatırımcılar dışında kalan tüm tüzel ve gerçek kişiler olarak tanımlanır. Bu tanıma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları da dahildir.
  • Yurt içi kurumsal yatırımcılar: Özel emeklilik fonları, yatırım fonları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, ipotek finansmanı kuruluşları, aracı kurumlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, vakıflar, sigorta şirketleri, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kamuya yararlı dernekler, emekli ve yardım sandıkları ve 17/7/1964 tarihli 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Geçici 20. Maddesi uyarınca kurulan sandıklar yurt içi kurumsal yatırımcı olarak tanımlanır.